Γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε αναλυτικά πιο κάτω:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Περίοδος υποβολής Αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 θα γίνεται από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020.

Μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τον υποψήφιο προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16/3/2020 και ώρα 3:00 μμ.

Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

1.2 Διαδικασία υποβολής Αιτήσεων

1.2.1 Τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών) θα υποβάλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του Σχολείου τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Νοείται ότι όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 των υποψηφίων της παραγράφου 1.2.1 αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν. με θέμα «Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 από τελειόφοιτους μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης», Αρ. Φακ. Υ.Ε.7.2.06.4, ημερομηνίας 13/2/2020.

1.2.2 Απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ, από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου), με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Εξετάσεων,

Ταχ. Θυρίδα: 28777

2082, Στρόβολος, Λευκωσία

Αιτήσεις με ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη από τις 12/3/2020, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 των υποψηφίων των κατηγοριών της παραγράφου 1.2.2 αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν. με θέμα «Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 από τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, τελειόφοιτους Ιδιωτικών Σχολείων και απόφοιτους προηγούμενων χρόνων» Αρ. Φακ. Υ.Ε.7.2.06.4, ημερομηνίας 13/2/2020.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής της αίτησής τους που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα της παρούσας ανακοίνωσης.

1.2.3 Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό.

Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Εξετάσεων,

Ταχ. Θυρίδα: 28777

2082, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι, βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους

γ) Ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με τα απαραίτητα τέλη για συμμετοχή στις εξετάσεις. Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να αποστείλει και με τηλεομοιότυπο (00357 22311288 ή 00357 22319180) στην Υπηρεσία Εξετάσεων την αίτησή του μέχρι και την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον υποψήφιο, ο οποίος με την υπογραφή του επικυρώνει την ορθότητα των επιλογών του.

1.3 Έντυπες Αιτήσεις

Έντυπες Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 διατίθενται από:

α) την Υπηρεσία Εξετάσεων, Τηλ. 22582900,

β) την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), Τηλ. 22800931,

γ) τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας,

δ) τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και

ε) την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, www.moec.gov.cy/ypexams

1.4 Τέλη Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για το 2020 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00.

Οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι των Δημόσιων Σχολείων, θα καταβάλουν τα τέλη των εξετάσεων στη Γραμματεία του Σχολείου τους και θα προσκομίσουν την απόδειξη κατά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΣΑ.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους από Κύπρο, δηλαδή όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, οι τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και οι τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους από το εξωτερικό, θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Από τα τέλη εξαιρούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν. (Αρ.Φακ.7.2.25.19/5, ημερομηνίας 21/11/2019, ypp10044), μαθητές με οικονομικές ανάγκες, μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων των σχολείων τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020.

Σημειώνεται ότι τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησής τους.

1.5 Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (παράγραφος 15 της Αίτησης)

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, θα πρέπει:

1. να συμπληρώσουν την παράγραφο 15 στην Αίτηση,

2. να επισυνάψουν, μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 και ειδική έντυπη αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων (Βλ. Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2020, Τόμος Α΄, σελ. 78), προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για διεκδίκηση διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020.

Στις περιπτώσεις που θα εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων η παροχή συγκεκριμένων διευκολύνσεων, ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος και οι αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή τους.

1.6 Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές (παράγραφος 17 της Αίτησης)

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού συμπληρώσουν την παράγραφο 17 (17-17στ) της Αίτησης, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας ή να αποστείλουν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, 1432, Λευκωσία (Τηλ. 22807540, 22807787), και όχι αργότερα από τις 13 Μαρτίου 2020, τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υ.Π.Π.Α.Ν.

β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

γ) Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία.

δ) Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκαιρα στο Υπουργείο Άμυνας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα αποκλείσει την υποψηφιότητά του/της για συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή.

1.7 Τμήμα Καλών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) και Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών Ελλάδας

Οι διαδικασίες εξέτασης και διεκδίκησης θέσης στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης και διεξαγωγής των Εξετάσεων για εισαγωγή στις πιο πάνω Σχολές/Τμήματα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, θα ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε μεταγενέστερο στάδιο, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να παρακολουθούν για ενημέρωσή τους την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

1.8 Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για το έτος 2019, στην κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπάγονται οι απόφοιτοι σχολείων για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει της πιο πάνω οδηγίας, μπορούν να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, με την κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εισάγονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστή διαδικασία η οποία αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Για παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, οι υποψήφιοι καλούνται να απευθύνονται στον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Σχολείου τους, στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υ.Π.Π.Α.Ν. (Τηλ. 22800931) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 (Πρόγραμμα Εξετάσεων, προϋποθέσεις πρόσβασης, έντυπες αιτήσεις, εξεταστέα ύλη και εξεταστικά δοκίμια) δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2020, που διατίθεται στην αποθήκη του Υ.Π.Π.Α.Ν. στα βιβλιοπωλεία και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

www.moec.gov.cy/ypexams

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900 ή την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο τηλέφωνο 22800931.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

Οδηγός συμπλήρωσης και αποστολής της Αίτησης από τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, τελειόφοιτους Ιδιωτικών Σχολείων και απόφοιτους προηγούμενων χρόνων

Ε ν έ ρ γ ε ι ε ς √

1. Ενημέρωση του υποψηφίου για θέματα που αφορούν στη συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο εγκυρότητας των επιλεγόμενων Σχολών/Τμημάτων, από:

1.1 τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2020

1.2 την έκδοση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) «Πλαίσια Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2020»

1.3 την ΥΣΕΑ, τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.)

2. Συμπλήρωση της Αίτησης με τη δέουσα προσοχή, αναγράφοντας ορθά και καθαρά τον κωδικό και το πλήρες όνομα κάθε Μαθήματος και κάθε Πλαισίου Πρόσβασης, τη σειρά προτίμησης για κάθε Σχολή/Τμήμα των ΑΑΕΙ Κύπρου και των Στρατιωτικών Σχολών που επιθυμεί, καθώς και υπογραφή από τον υποψήφιο στα καθορισμένα σημεία.

3. Έλεγχος εγκυρότητας των Σχολών/Τμημάτων σε σχέση με τα μαθήματα και τα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλωθεί.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ακυρώσει από την Αίτηση όσες Σχολές/Τμήματα ΔΕΝ συνάδουν με τα μαθήματα και τα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλωθεί.

4. Επισύναψη στην Αίτηση των απαιτούμενων εγγράφων, βεβαιώσεων ή δικαιολογητικών

4.1 αντίγραφο και των δύο όψεων της Κυπριακής Ταυτότητας του υποψηφίου

4.2 οι τελειόφοιτοι δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων/Τ.Σ. και Ιδιωτικών Σχολείων, πρέπει να επισυνάψουν βεβαίωση ατομικών στοιχείων από τη γραμματεία του σχολείου τους (έντυπο ΚΣΑ02)

4.3 οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων πρέπει να επισυνάψουν Αποδεικτικό Απόλυσης ή φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από τον Διευθυντή του Σχολείου που έχουν αποφοιτήσει

4.4 Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων (για άτομα με Ειδικές Ανάγκες) και επισύναψη δικαιολογητικών

5. Φωτοτύπηση ενός αντιγράφου της Αίτησης και όλων των επισυναπτόμενων, το οποίο θα κρατήσει ο υποψήφιος.

6. Η επιλογή Στρατιωτικών Σχολών απαιτεί όπως οι υποψήφιοι αποστείλουν αντίγραφο της Αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Υπουργείο Άμυνας (1432, Λευκωσία, Τηλ. 22807540, 22807787), μέχρι τις 13 Μαρτίου 2020.

7. Επισύναψη ταχυδρομικής επιταγής (όχι προσωπική) με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις (εκτός κι αν λαμβάνουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης). Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

8. Τοποθέτηση της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε φάκελο και αποστολή του το αργότερο μέχρι 12/3/2020 με συστημένη επιστολή (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Εξετάσεων,

Ταχ. Θυρίδα: 28777

2082, Στρόβολος, Λευκωσία

Η απόδειξη της ΣΥΣΤΗΜΕΝΗΣ επιστολής θα αποτελεί και τη μοναδική απόδειξη ότι ο υποψήφιος έχει αποστείλει αίτηση, σε περίπτωση που η αίτησή του δεν παραληφθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, μετά τη μηχανογράφηση και τον έλεγχο των αιτήσεων, θα αποστείλει αντίγραφο του επίσημου μηχανογραφικού δελτίου στους υποψηφίους των πιο πάνω κατηγοριών μόνον.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν παραλάβει ταχυδρομικώς αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου μέχρι την Παρασκευή, 24/4/2020, όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900.

Σχόλια