Νέες διατάξεις που αφορούν τις συνενώσεις δήμων, που με βάση τα σενάρια που επεξεργάζεται το ΥΠΕΣ, ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά τους 15-16 δήμους, συμπεριλήφθηκαν στο προσχέδιο νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται όπως οι υφιστάμενοι Δήμοι, οι οποίοι θα συνενωθούν, θα διατηρηθούν υπό τη μορφή δημοτικών διαμερισμάτων, που όλα μαζί θα αποτελούν τον νέο δήμο.

Διασφαλίζεται, όμως, ότι οι κατεχόμενοι Δήμοι παραμένουν ως έχουν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε το σχετικό προσχέδιο νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια των συναντήσεων που έγιναν με την Ένωση Δήμων Κύπρου και τα πολιτικά κόμματα.

Το υπό αναφορά προσχέδιο νομοσχεδίου συζητήθηκε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, με την Ένωση Δήμων Κύπρου, και βασίζεται κατά ένα σημαντικό μέρος πάνω στον υφιστάμενο Νόμο.

Ωστόσο, σε αυτό έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις που προτείνονται από τον εμπειρογνώμονα σε ό,τι αφορά στον νέο τρόπο διακυβέρνησης των δήμων, διατάξεις που διασφαλίζουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, όπως και διατάξεις για νέες αρμοδιότητες.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, ενσωματώθηκαν και αλλαγές που έγιναν από πλευράς του ΥΠΕΣ και που αφορούν, κυρίως, απάλειψη/απλούστευση αναχρονιστικών διατάξεων.

Επίσης, στο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκαν και διατάξεις που είχαν ετοιμαστεί παλαιότερα από την Ένωση Δήμων Κύπρου, για μετατροπή της από σωματείο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ωστόσο, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι προτεινόμενοι νέοι δήμοι δεδομένου ότι το θέμα αυτό είναι ακόμη υπό επεξεργασία και δεδομένου ότι οι διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό συνεχίζονται ακόμη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τα συνολικά οικονομικά και αλλά οφέλη σχολιάζονται στη μελέτη του εμπειρογνώμονα, η οποία και θα παρουσιαστεί ξεχωριστά.

Σε σχέση με τη σύσταση και κατάργηση Δήμων, αναφέρεται ότι έχουν συμπεριληφθεί νέες διατάξεις που αφορούν στις συνενώσεις δήμων, οι οποίες με βάση τα σενάρια που επεξεργάζεται το ΥΠΕΣ, ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά τους 15-16 δήμους.

Επίσης, έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις που επιτρέπουν τη μελλοντική συνένωση δήμων με όμορες κοινότητες ή τη συνένωση όμορων μεταξύ τους κοινοτήτων και ανακήρυξη τους σε Δήμο.

Συνοπτικά προτείνεται όπως οι υφιστάμενοι Δήμοι, οι οποίοι θα συνενωθούν, θα διατηρηθούν υπό τη μορφή δημοτικών διαμερισμάτων, που όλα μαζί θα αποτελούν τον νέο δήμο. Διασφαλίζεται, όμως, ότι οι κατεχόμενοι Δήμοι παραμένουν ως έχουν.

Σε σχέση με την πρόνοια, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις και νέες πρόνοιες που αφορούν στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών στη διαχείριση των υποθέσεων του δήμου, με βάση τις διατάξεις αυτές, το συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα, με τα οποία να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των κατοίκων στη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου, την ενημέρωσή τους και τη διαβούλευση μαζί τους, για θέματα που τους αφορούν.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημοσιοποίηση μέσω υποχρεωτικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μιας σειράς θεμάτων οικονομικής, αλλά και διοικητικής φύσεως, για σκοπούς διαφάνειας και λογοδοσίας.

Τέλος, προβλέπεται η σύσταση υπηρεσίας ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών, η οποία θα έχει αρμοδιότητα για την εξέταση παραπόνων κατά των υπηρεσιών του δήμου κτλ.

Αναφορικά στις δημοτικές εκλογές, έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι ο ίδιος ή ανάλογος με τον τρόπο που εκλέγονται τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επίσης, προβλέπεται η μείωση των κατηγοριών με βάση τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων, από 10 σε τέσσερις.

Προβλέπεται ακόμη ότι ο δήμαρχος θα εκλέγεται από τους δημότες-εκλογείς ολόκληρου του δήμου, ενώ προβλέπεται και η εκλογή αντιδημάρχου, ο οποίος θα είναι ο εκπρόσωπος στο συμβούλιο του κάθε δημοτικού διαμερίσματος και θα εκλέγεται από τους δημότες-εκλογείς του δημοτικού διαμερίσματος όπως και οι σύμβουλοι.

Στο προσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί ακόμα διατάξεις που αφορούν στη σύγκληση των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των επιτροπών του Δήμου, την τήρηση των πρακτικών, θέματα απαρτίας κ.λπ., ενώ προβλέπεται η σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και η οποία θα έχει εποπτικό και συντονιστικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο, έχουν συμπεριληφθεί νέες διατάξεις που αφορούν στον ετήσιο Προϋπολογισμό και στη διαδικασία έγκρισής του, με τη βασικότερη διαφοροποίηση από το υφιστάμενο καθεστώς να αφορά μόνο στην απαίτηση της συμμόρφωσης για ισοσκελισμένους/πλεονασματικούς Προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

Η εξέταση των Προϋπολογισμών των δήμων, δεν θα επεκτείνεται και δεν θα αποτελεί έλεγχο σκοπιμότητας, ούτε σε σχέση με τα επί μέρους κονδύλια, ούτε σε σχέση με το Οργανόγραμμα του Δήμου, αναφέρεται.

Για τις αρμοδιότητες των Δήμων, σημειώνεται ότι στο προσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις για τη σύσταση συμβουλίων διαχείρισης κοινών υποθέσεων, με σκοπό την προετοιμασία των υπό συνένωση δήμων για μία σειρά από θέματα, όπως είναι η ετοιμασία του νέου κοινού Προϋπολογισμού, η κατάρτιση του νέου οργανογράμματος και άλλων θεμάτων που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων που οι κυριότερες καθιστούν τους δήμους πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, ενώ προβλέπεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για μία σειρά αδειών που σήμερα εκδίδονται από τις επαρχιακές διοικήσεις.

Στους δήμους, επίσης, ανατίθεται και η αρμοδιότητα για διαχείριση, λειτουργία κρατικών κοινωνικών υποδομών, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία κτλ., καθώς και η κατοχύρωση αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την ενδοδημοτικής συγκοινωνίας όπως και η κατοχύρωση δυνατότητας διαδημοτικών συνεργασιών που λειτουργούν συμπληρωματικά στις υπάρχουσες συγκοινωνίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πηγή: Sigmalive.com

Σχόλια