Στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) μέσα από την υλοποίηση Προϋπολογισμού είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και αποδοτικά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της πολιτιστικής δημιουργίας, την ενδυνάμωση της νεολαίας και τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο αθλητισμός, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Κώστας Χαμπιαούρης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1.154.892.697, παρουσιάζοντας για το 2020 συνολική αύξηση ύψους €71,6 εκατ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρουύψους €2 εκατ., ο οποίος από 1.1.2020 μεταφέρεται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο ΥΠΠΑΝ. Αναλυτικότερα, συγκρίνοντας τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2019 με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό του 2020, παρατηρείται αύξηση των τακτικών δαπανών ύψους €63 εκατ. και παράλληλα αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών ύψους €8,6 εκατ.

Αναφερόμενος στον Προϋπολογισμό του 2020, ο κ. Χαμπιαούρης σημείωσε ότι αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΥΠΠΑΝ, ο οποίος βασίζεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, στους άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής και στις προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, επισήμανε ο κ. Χαμπιαούρης, αποστολή του ΥΠΠΑΝ είναι «η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εφαρμ ογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε πολιτικές τις οποίες ήδη έχει προωθήσει το Υπουργείο και αποσκοπούν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στις πολιτικές αυτές περιλαμβάνονται η λειτουργία των Αθλητικών και Μουσικών Σχολείων σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, η συνέχιση της εφαρμογής του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, η εφαρμογή για δεύτερη χρονιά των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, η προώθηση της διαδικασίας για εισαγωγή νέων κανονισμών λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να διαχωριστούν οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε εξετάσεις απόλυσης και εξετάσεις πρόσβασης, η μετεξέλιξη της Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική Εμπορική Σχολή Ειδικού Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων, και η ψήφιση του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 και του περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμου του 2018. Παράλληλα, ο κ. Χαμπιαούρης αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί από το Υπουργείο για την ασφάλεια και υγεία στις σχολι κές μονάδες στη βάση των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εκτός από τις πιο πάνω πολιτικές, ο κ. Χαμπιαούρης αναφέρθηκε και σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες το Υπουργείο προωθεί για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την ανανεωμένη προσπάθεια που καταβάλλεται για την εισαγωγή ενός σύγχρονου Συστήματος Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης των Μαθητών/Μαθητριών και για την εφαρμογή της αξιολόγησης μαθητή/μαθήτριας στο πλαίσιο των τετραμήνων, γΙα την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των Μαθητών/τριών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου, για τη διαδικασία μεταρρύθμισης της υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στο Σχολείο.

Ο κ. Χαμπιαούρης αναφέρθηκε, επίσης, στην πιλοτική εφαρμογή, από τη φετινή σχολική χρονιά, του προγράμματος STEM σε εννέα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην Αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράμματος του Μαθήματος Σχεδιασμός και Τεχνολογία-Ψηφιακές Τεχνολογίες / Αγωγή Υγείας-Οικιακή Οικονομία» με σκοπό την απόκτηση από τους μαθητές/μαθήτριες γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που σχετίζονται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως και στην εισαγωγή, στο ίδιο πλαίσιο, της ενότητας «Ρομποτική» στο μάθημα Πληροφορική της Β’ Γυμνασίου. Πρόσθεσε, παράλληλα, την εισαγωγή της γαλλικής γλώσσας στις Ε’ και Στ’ τάξεις των Δημοτικών Ολοήμερων Σχολείων, την εκπαίδευση και πιστοποίηση ECDL που προσφέρεται προαιρετικά σε μαθητές/μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναφέρθηκε στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Ακολούθως, ο κ. Χαμπιαούρης ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις για αναβάθμιση της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΤΕΕΚ), μεταξύ των οποίων, όπως σημείωσε, περιλαμβάνονται: η δημιουργία νέων κλάδων και ειδικοτήτων στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), η λειτουργία νέων κλάδων στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (π.χ. Αμπελουργίας-Οινοποιίας, Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας, Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων κ.ά.), η επ έκταση του θεσμού των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παγκύπρια -ιδρύθηκαν τρεις νέες σχολές-, η προσπάθεια για πιστοποίηση 7 προγραμμάτων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και ο προγραμματισμός για έναρξη εντός του 2020 των εργασιών για ανέγερση Ινστιτούτου ΜΙΕΕΚ στη Λεμεσό.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΠΑΝ στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιώντας τους στόχους που έχουν τεθεί από το Υπουργείο στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαμπιαούρης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, τη λειτουργία του οποίου, όπως σημείωσε, «το ΥΠΠΑΝ στηρίζει ενεργά, αφού αυτός αποτελεί σταθμό στα θέματα της Ανώτερης Εκπαίδευσης της χώρας μας και συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της ποιότητας στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο». Παράλληλα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υπαγωγή του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου (ΑΞΙΚ) στο ΥΠΠΑΝ, Απόφαση η οποία όπως σημείωσε μπορεί να συμβάλει στην καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου εκπαίδευσης για τα ξενοδοχειακά.

Για τον τομέα του Πολιτισμού, ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε ότι το ΥΠΠΑΝ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δημιουργία μιας αυτόνομης διοικητικής δομής για τον Πολιτισμό ετοίμασε προσχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, το οποίο στο παρόν στάδιο συζητείται με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με στόχο την οριστικοποίησή του. Επίσης, ανέφερε ότι μέσα στο 2019 ολοκληρώθηκαν και εγκαινιάστηκαν δυο μεγάλα έργα πολιτιστικής υποδομής με την οικονομική ενίσχυση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Αυτά αφορούν (α) σ την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, και (β) στην ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου της ΣΠΕΛ. Ταυτόχρονα, μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται η προκήρυξη των προσφορών για τα κατασκευαστικά έργα του Πολιτιστικού Χωριού στη Λέμπα, όπως και η έγκριση χώρου για ανέγερση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, παρά το παλαιό κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο ίδιο πλαίσιο έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών, η οποία αποτελεί μια από τις κύριες πολιτικές του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε ο κ. Χαμπιαούρης, στις 5 Απριλίου 2019 η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκρινε ομόφωνα τους Κανονισμούς της Ακαδημίας καιστις 10 Απριλίου 2019 έγινε η εκλογή των δώδεκα Ιδρυτικών Μελών της, γεγονός που αποτέλεσε τη θεμελιώδη πράξη της Ιδρυτικής Επιτροπής και σηματοδότησε την έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας.

Σχετικά με τον τομέα του Αθλητισμού, το ΥΠΠΑΝ, επισήμανε ο κ. Χαμπιαούρης, προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης που αφορά στην Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό, την οποία ανέλαβε διεθνής οίκος. Η μελέτη, τόνισε ο κ. Χαμπιαούρης, αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού αθλητισμού με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής, πρόσθεσε, θα κατοχυρωθεί με τη θέσπιση Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας για όλες τις παραμέτρους του Αθλητισμού μας. Ανέφερε, επίσης, ότι βρίσκονται στο στάδιο εφαρμογής από το ΥΠΠΑΝ δυο προγράμματα που αφορούν στην υγεία: το «Εθνικό πρόγραμμα αξιολόγησης φυσικής κατάστασης μαθητών και μαθητριών ενάντια στην παχυσαρκία» και η «έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη φυσική δραστηριότητα» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και ότι το 2020 προβλέπεται η επιτάχυνση των κατασκευαστικών έργων για το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Λεμεσό.

Όσον αφορά στον τομέα της Νεολαίας, ο κ. Χαμπιαούρης σημείωσε ότι το ΥΠΠΑΝ συνέχισε να στηρίζει τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), ως Εθνικό Συντονιστή για τη σύσταση, εφαρμογή και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία 2017-2022.

Τέλος, ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε ότι στρατηγική επιδίωξη του ΥΠΠΑΝ είναι η αποτελεσματική και ενεργός συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι και η ουσιαστική συμβολή του στη διαμόρφωση και υλοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο παρακολουθεί και αναπτύσσει περαιτέρω τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις και αξιοποιεί σημαντικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους στην υλοποίηση των δράσεών του, κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Πηγή: Sigmalive.com

Σχόλια